System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Gulv på grunn med ringmur- Ringmur

Nyttige snarveier:
Prinsipper for gulv på grunn med ringmur - Markisolasjon - Ringmurselement - Ringmur med utvendig og innvendig isolasjon - Fundament for trevegg med teglforblending


Generelt om gulv på grunn med ringmur

Gulv på grunn med redusert fundamentering er en vanlig løsning der det er flatt terreng. I hus med underetasje, som ligger i skrånende terreng, vil bakveggen bygges som en kjellervegg og framkanten som et grunt fundament.


Prinsipper for gulv på grunn med ringmur

Alle ringmurer bør isoleres vertikalt på hver side for å hindre kuldebroer og for å unngå for store varmetap, alternativt kan det isoleres kun på utsiden. Horisontal markisolasjon vil redusere risikoen for teleskader på fundamentet, men også øke temperaturen i grunnen og dermed inne på gulvet.
Underkant fundament bør ligge minst 300 mm under terreng og ha minst 100 mm drenerende masser (for eksempel pukk) på undersiden.

I kalde strøk (over 35 000 hºC) bør det også benyttes isolasjon under fundamentet, og det bør også vurderes å fundamentere dypere. Lastoverføring fra ringmuren til grunnen, og eventuelt behov for såle ved fundamentering på grunn med lav fasthet, må vurderes ut fra aktuell last og grunnens bæreevne.

 
Figur E1 Grunt fundament

Det er viktig å unngå luftlekkasjer i forbindelse med ringmuren. Spesielle punkter som må  lufttettes er mellom bunnsvill og topp ringmur, og i overgang mellom betonggulv og ringmur. Benyttes det murblokker, må disse lufttettes i toppen for å hindre opptrekk av fuktig luft fra grunnen.

Dersom hele gulvet ligger over terrengnivå og fundamentet ligger over høyeste grunnvannstand, er det ikke nødvendig med drensledning. Terrenget planeres med fall fra ringmur på minst 1:50, helst 1:20. Er det fallende terreng på oversiden av huset bør det legges en avskjærende drensgrøft i tillegg


Markisolasjon

ROCKWOOL Markplate isolasjonsplate legges ut fra ringmuren med litt fall, og med min. 100 mm drenerende masser på undersiden.

Utenfor hjørner og kalde deler av  bygning (for eksempel kald bod) skal det legges ut ekstra bredde. Se tabell for tykkelse og utstikk.

  Ringmurselement
Figur E2 Ringmurselement

Dimensjonering av markisolasjon og ringmurisolasjon for frostsikring av ringmurer som er utvendig og innvendig isolert:

Lokal
frostmengde
(h°C) inntil

 Markisolasjon Ringmursisolasjon 

 Tykkelse
mm

 Bredde mm  Tykkelse
mm
 Vegg (b)        Hjørne (B)

 15000

 50  400  600  2x50
 25000  70  500  900  2x50
 30000  70  800  1200  2x50
 35000  70  900  1200  2x50
 40000  100  1000  1500  2x50
 45000  100  1200  1800  2x50
 50000  2x70  1300  1800  2x100
 55000  2x70  1700  2400  2x100
 60000  2x70  1900  2400  2x100

Som markisolasjon benyttes ROCKWOOL Markplate, og som ringmursisolasjon kan det benyttes ROCKWOOL Ringmurselement, eller trykkfaste produkter ved murt eller støpt ringmur.


Ringmurselement

Elementet er H-formet og består av vanger av EPS med avstandsklosser i mellom. Utvendig overflate er en 13 mm strukturbehandlet puss.

Elementene finnes i 400 og 600 m høyder og det er egne elementer for 90º utvendige og innvendige hjørner. Elementene monteres sammen og fylles med betong i kvalitet B20. Tilslagets maks kornstørrelse skal være 16 mm. Synkmål (slump) skal være mellom 16- 8 cm.

Masser bør fylles på begge sider av ringmuren for at den skal få tilfredsstillende stabilitet under istøping. Underlaget skal bestå av min. 100 mm pukk el.l., samt være avrettet og komprimert. 2 stk. min ø10 mm armeringsjern benyttes både i topp og bunn av elementet.

Last som påføres elementet bør komme innenfor den midtre tredel av elementets bunn for å unngå vipping. Pass på å lufttette innvendig mellom betonggulv og element. Utvendig benyttes markisolasjon.

  Ringmurselement

Figur E3

1. Ringmurselement
2. Betong
3. RockTett Butyl tettelist
4. Grunnmurpapp
5. ROCKWOOL Markplate®

Kuldebroverdi (W/mK) for overgang mellom gulv og vegg.

Markisolasjon

 Ringmurselement

 400 mm

 600 mm

Uten isolasjon under ringmur og  markisolasjon utvendig

 0,05

 0,04

Med 50 mm isolasjon under ringmur og 1 m markisolasjon

 0,02

 0,02


Ringmur med utvendig og innvendig isolasjon

Ringmuren kan også bygges opp med murblokker eller utføres som en støpt ringmur mot forskaling. Som innvendig ringmurisolasjon benyttes ROCKWOOL Støpeplate Pluss.

Utvendig er det flere mulige løsninger. Ved bruk av murblokker kan det brukes trykkfast Rockwool (for eksempel Fasadeplate) som fastgjøres med festeplugger og deretter påføres et fasadepussystem utenpå.
Alternativt kan det lektes ut og benyttes ROCKWOOL Flexi A-plate og en fuktsikker kledningsplate. Murblokker må lufttettes i toppen for å hindre opptrekk av fuktig luft fra grunnen.

Ved støpt ringmur kan ROCKWOOL I-element benyttes og settes opp utvendig med en støtteforskalling før støping. ROCKWOOL I-element er en EPS-plate med 13 mm strukturbehandlet puss. Pass på lufttetting mellom ringmur og betongdekke.

Ved støping benyttes betong i kvalitet B20 og 2 stk armeringsjern min ø10 mm i topp og bunn. Underlaget skal bestå av min 100 mm pukk el. l, samt være avrettet og komprimert. Utvendig benyttes markisolasjon.

 

Ringmur med utvendig og innvendig isolasjon
Figur E4
1. Ringmur
2. Utvendig isolasjon
med kledning
3. Innvendig isolasjon
4. Ekstra kuldebrobryter
5. RockTett Butyl tettelist
6. Grunnmurpapp
7. ROCKWOOL Markplate®
 

Kuldebroverdi (W/mK) for overgang mellom gulv og vegg.

 Veggisolasjon  Ringmursisolasjon  tk
mm
 Gulvisolasjon
 200
 mm
 250
 mm
 198  100  0,05  0,07
 198  100  50  0,04  0,05
 198+48  150  0  0,06  0,07
 198+48  150  50  0,04  0,06


Tykkelse for ekstra kuldebrobryter er angitt som tk


Fundament for trevegg med teglforblending

Der det er ønske om en murforblending på utsiden av en bindingsverksvegg, kan det være aktuelt å lage et eget fundament til murverket. Dette for å gi nok plass til ringmurisolasjon for å redusere varmetap, og for å unngå frostgjennomtrenging i ringmuren.

Sålen må her lages ekstra bred for å få plass til fundament for både selve veggen og forblendingen. Fundamentene mures opp med blokker, eventuelt støpes av betong. Som ringmurisolasjon benyttes ROCKWOOL Støpeplate Pluss.

Underlaget skal bestå av min 100 mm pukk el. l, samt være avrettet og komprimert. Utvendig benyttes markisolasjon.

  Fundament for trevegg med teglforblending
Figur E5
1. Ringmur
2. RockTett Butyl tettelist
3. Grunnmurpapp
4. Ekstra kuldebrobryter
5. ROCKWOOL Murplate
6. ROCKWOOL Støpeplate Pluss (ringmurisolasjon)
7. Ekstra mur
8. Teglforblending
9. ROCKWOOL Markplate®
10. Fundament

Kuldebroverdi (W/mK) for overgang mellom gulv og vegg

 Veggisolasjon
mm
 Ringmursisolasjon
mm
 tk
mm
 Gulvisolasjon 200 mm  Gulvisolasjon 250 mm
 148+50  50+50  0  0,08  0,09
 148+50  50+50  50  0,06  0,07
 148+100  100+50  0  0,07  0,07
 148+100  100+50  50  0,05  0,05

Forutsetter 100 mm lettklinker i mur under teglforblending. 150 mm lettklinker under trevegg. Murplate på utsiden av veggen har lambda 0,034. Resten av isolasjonstypene 0,037.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)