System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Isolering i grunn generelt

Forskrifter

De tekniske forskriftene inneholder ulike krav relatert til konstruksjoner mot grunnen. Noen viktige krav:

 • Varmeisolering av konstruksjoner mot det fri og mot grunn, for å redusere energibruken og for å oppnå et godt termisk inneklima.
 • Sikring mot forurensninger fra grunnen. Spesielt må fukt og radon hindres i å trenge inn i byggverket.
 • Unngå skader på konstruksjon forårsaket av naturpåkjenninger. Dette kan for eksempel være skader pga. frostpåkjenninger (tele), flom og lignende.

Fuktisolering

Fuktkilder kan være grunnvann, sigevann som følger drenerende lag i grunnen, overflatevann fra terreng eller vann fra taknedløp. Den relative fuktigheten (RF) i luften i grunnen er 100 %, selv der det er pukk og sprengstein.

 

  Fuktisolering i grunn

For å hindre fukt inn i bygning er det behov for ulike tiltak.

 • avleding av vannoppbygging av drenerende lag
 • kapillærbrytende lag som pukk og isolasjon
 • fuktsperrende sjikt som fuktsperrer
 

Varmeisolering av gulv og kjelleryttervegger

Gulv og kjelleryttervegger isoleres med tanke på å:

 • redusere energibruk
 • oppnå komfortable temperaturer på gulv og vegger
 • unngå kondens og soppvekst pga kuldebroer

Frostisolering

Fundamenter må utføres med både ringmurisolasjon og markisolasjon for å hindre frostgjennomtrenging. Dette bidrar til å redusere risikoen for:

 • Kalde gulvtemperaturer nær vegg
 • Frosne vannrør som ligger innenfor ringmur
 • Økt energibruk pga kuldebroer
 • Sprekker i fundament pga telehiv i grunnen

Radon

Radon er en radioaktiv gass som finnes i varierende konsentrasjoner  i grunnen. Mennesker som oppholder seg i bygninger eksponert for radonkonsentrasjoner vil ha forhøyet risiko for  helseskader.

For å hindre at radonholdig jordluft trenger inn i bygningen, er det viktig å sikre;

 • at konstruksjonen mot grunnen er tett og fri for sprekker, spesielt rundt gjennomføringer
 • god utlufting av byggegrunn
 • god ventilasjon inne som kan tynne ut eventuelt innsig av radongass
 • benytte spesielle radonsperrer i stedet for tradisjonell fuktsperre

Byggegrunn

Grunn med organisk materiale, slik som matjord, må fjernes der det skal bygges. Det skal fylles opp med drenerende masser.

Dersom det er bløt undergrunn må det legges ut en fiberduk som separasjonslag først. Bæreevnen på grunnen må undersøkes og fundamentbredde tilpasses etter dette.


Hva er en kuldebro?

En kuldebro er en del av omsluttende konstruksjon der den ellers ensartede varmemotstanden endres betydelig av en eller flere av punktene nedenfor:

 • a) hel eller delvis gjennomtrengning av den omsluttende konstruksjonen av materialer med høyere varmekonduktivitet
 • b) en endring av konstruksjonens tykkelse
 • c) en forskjell mellom innvendig og utvendig areal, som ved overganger mellom vegg/gulv/tak

For ytterligere informasjon om kuldebroer henvises til Sintefs prosjektrapport nr 25PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)