System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kjellervegger og gulv - Kjeller

Generelt


Mange kjellere bygges med tanke på at det skal være en uoppvarmet sone. Kjellere vil ofte være et verdifullt tilleggsareal etter hvert som behovene endrer seg. Det er da viktig at det på forhånd vurderes hvordan en fullisolert og fuktsikker kjeller skal utføres. For å få til oppholdsrom med godt inneklima og lavt energiforbruk, bør man følge den hovedregelen at noe, eller helst så mye som mulig, av isolasjonen skal legges på utsiden av kjellervegg og kjellergulv.

 

 

Fuktsikring og drenering


Bortledning av overflatevann

Overflatevann ledes bort fra bygning ved at terrenget planeres med fall minst 1:50, helst 1:20 i en bredde av 3 m fra yttervegg. Dersom dette er vanskelig å få til, kan

det planeres med fall langs veggen til et lavereliggende terreng. Takvann må ledes vekk fra bygning, og ikke belastes dreneringen rundt bygningen. Dersom det er lengre skråninger på oversiden av huset, kan det etableres en avskjærende drensgrøft i terrenget som fylles opp med drenerende masser.

Figur E20 Bortledning av overvann .jpg

 

 Figur E20 Bortledning av overvann

Drensledning og omfylling

Drensledningen legges med fall på minst 1:200 rundt bygningen. Ledningens  høyeste punkt bør ligge minst 200 mm lavere enn overkant betonggulv og plasseres slik at avstanden til uttak blir like lang. Hvis den laveste delen av drensledningen legges lavere enn sålens underkant, må drensledningen trekkes ut fra sålen og fallet fra sålen være maks 1:2. Mot eksisterende masser benyttes Rockwool Fiberduk, og et fylles med finpukk rundt drensledningen; min 50 mm under og minst 100 mm på siden og over.


Figur E21 Fall på drensledning


Figur E22 Drensledning og omfylling

Figur E22 Drensledning og omfylling .jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)