System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Ringmur med kryperom - Ringmur

Generelt


Ringmurer med ventilerte kryperom blir i hovedsak benyttet på fritidsboliger. Hytter som tidvis står uoppvarmet, vil være raskere å varme opp når de er utført med et lett trebjelkelag framfor et betonggulv.

Prinsipper


Ringmur med kryperom utføres med ventiler for å redusere fuktbelastningen og mulighet for soppangrep under gulvkonstruksjonen.

Høyden i kryperommet bør være 0,5 m for å gjøre det enkelt å utføre kontroll.

Kryperommet

Det er viktig at luftfuktigheten i kryperommet holdes på et lavt nivå for å unngå råte- og muggsoppskader i gulvkonstruksjonen. Organiske materialer må ikke lagres i kryperommet, og alle materialrester etter bygging må ryddes vekk.
Figur E12 - Ventiler i ringmur .jpg

Ventilering av kryperommet er viktig for å transportere vekk fukt. Ventilene settes inn mot alle hjørner, som vist på tegning, slik at det ikke blir områder med stillestående luft. Eventuelle midtmurer bør også ha tilstrekkelige åpninger.

Det bør være minst 1,5 ventil (10x10 cm) pr 10 m2 grunnflate. Dersom bygget ligger vindutsatt til kan dette reduseres til 1 ventil/10m2 grunnflate. Lufting av kryperommet over tak vil være en fordel der det er lite vind, eller hvor det er vanskelig å få til krysslufting i ringmuren.Figur E13 Ringmur med kryperom.jpg

Dersom terrenget inne i kryperommet ligger lavere enn terreng ute, bør det planeres med fall mot en drensgrøft som leder vannet ut. Plastfolie på grunnen vil hindre avdunsting av fukt.

Denne må avsluttes der drensgrøften ligger og belastes med sand el. l slik at den ikke flytter seg. Isolering av bakken i kryperommet vil også gi en gunstig fuktmessig effekt. Det vil redusere temperaturen og vanndamptrykket
i grunnen.


I den årstiden hvor det er størst fare for høy fuktighet og kondensering under gulvkonstruksjonen, vil den gi høyere temperatur i kryperommet og dermed mindre kondensrisiko.
Ved overgang fra kaldt til varmt vær, eller hvis kryperommet er dårlig luftet kan det bli kondens på overflater i kryperommet, spesielt på kalde overflater som betong.

Dersom ringmuren isoleres innvendig med 30 mm Rockwool Markplate unngås dette. I noen av våre gulvløsninger viser vi også hvordan trekonstruksjonen kan isoleres på undersiden for å unngå kondens og eventuelt soppangrep i de trebaserte materialene.

MarkisolasjonFigur E14 Teleisolering av ringmur med kryperom.jpg

Som teleisolering benyttes Rockwool Markplate på begge sider av ringmuren. Platen legges med litt fall fra ringmur, og med min. 100 mm drenerende masser på undersiden.

Under ringmuren benyttes  XPS(Ekstrudert polystyren). Bærende murer innvendig i kryperommet teleisoleres på samme måte, men da med utstikksbredde b på begge sider. Se tabell for tykkelse og utstikk. Dersom ringmuren står på fjell eller telesikre masser er det ikke nødvendig å telesikre fundamentet.

 

Tykkelse t (mm) og Bredde B og b (mm) for markisolasjon

Årsmiddeltemp.
tm°C
Frostmengde F100=h°C
5000 10000 20000 30000
3     100 mm 140 mm
5 50 mm 50 mm 70 mm 120 mm
7 50 mm 50 mm 70 mm 120 mm
B (mm) 500 500 750 1000
b (mm) 500 500 500 750

Se frostmengde og årsmiddeltemperatur under eget avsnitt.

Ringmursløsning


Ringmuren kan utføres med betongblokker, lettklinkerblokker eller støpes opp mot forskaling. Utsparinger legges inn der det skal være ventiler. Ved dårlig grunn bør det benyttes en såle som armeres. Ekstra armering legges der vann og avløpsrør går under ringmur.
Der det er fjell eller gode grunnforhold mht til tele kan det benyttes pilarer og bærebjelke for opplagring av gulvkonstruksjonen. Underkant fundament bør ligge minst 300 mm under terreng. Figur E15 Ringmursløsning.jpg
I kalde strøk (over 30 000 hº C frostmengde) bør det vurderes å fundamentere dypere dersom det er telefarlige masser.

 Figur E15
1. Ringmur
2. Ventil
3. XPS (Ekstrudert polystyren)
4. Rockwool Markplate®
5. Pukk

Lastoverføring fra ringmuren til grunnen, og eventuelt behov for såle ved fundamentering på grunn med lav fasthet, må vurderes ut fra aktuell last og grunnens bæreevne.
Terrenget rundt ringmuren planeres med fall fra ringmur på minst 1:50.

 

Kuldebro

Kuldebroverdien for overgangen mellom bjelkelag og yttervegg for de tre ulike kryperomsløsningene er 0,02 W/mK.

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)