System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skillevegger generelt

Konstruksjonsprinsipper for skillevegger

Skillevegger kan være utført som lette skillevegger eller tunge skillevegger.

Lette skillevegger kan være oppbygd som enkel- eller dobbelvegg, med stål- eller trestendere med platekledning på hver side.

Tunge skillevegger kan være oppbygd som enkel- eller dobbelvegg av teglstein, lettklinker eller betong. En gunstig lydteknisk løsning er en utlektet, isolert platekledd vegg på en tung veggkonstruksjon.


Lyd og støy - skillervegger generelt

Hva er støy?
Støy kan defineres som uønsket lyd. Støy fra musikk og fottrinn kan ødelegge mye av bogleden, og bør derfor tas nøye hensyn til ved planlegging av nye bygg eller ombyggingsarbeider.

Desibel-begrepet
Lyd måles i desibel (dB) og man skiller mellom trinnlyd og luftlyd. Det en vanligvis forstår med lyd er lydbølger i luft som settes i svingninger. Lydbølgene er små trykkvariasjoner omkring atmosfæretrykket, og vi kan måle hvor kraftig lyden er ved å måle trykkvariasjonene. Det svakeste lydtrykket som kan høres er ca. en milliontedel av lydtrykket fra et jetfly på 100 meters avstand. På grunn av de store variasjonene i lydtrykk har man innført desibelbegrepet. Den svakeste hørbare lyden er 0 dB, mens et jetfly gir ca. 120 dB på 100 meters avstand.

 

1042.gif

Luftlyd (R´w)
Dette er lyd som brer seg i luft fra lydkilder som f.eks. musikkanlegg, stemmer o.l. Luftlydverdien (R´w) angir hvor mye konstruksjonen demper støyen fra naborommet. Jo høyere R´w-verdi, jo bedre er luftlydisolasjonen.

Laboratoriemålte verdier vil normalt være 4 -5 dB bedre enn feltmålte verdier for samme konstruksjon.

1043.gif
Rw = laboratoriemålt veid lydreduksjonstall
R´w = feltmålt veid lydreduksjonstall.

 

Flanketransmisjon
Lyd som ikke overføres gjennom selve skillekonstruksjonen, men gjennom tilstøtende konstruksjoner, kalles med en felles betegnelse for flanketransmisjon.

 

1044.gif

 


Brann

Det kan være ulike brannkrav til skilleveggen, avhengig av hvilken funksjon den skal ha i bygget.

  • REI Veggen skal være både bærende og ha en brannskillende funksjon.

  • EI Skillevegger som kun skal være brannskillende, men ikke bærende.

  • R Veggen skal kun ha funksjon som bærende. Dette kan være innvendige bærevegger med åpninger og som da ikke er brannskillende. Disse vil få brannpåvirkning fra begge sider samtidig, noe som medfører en høy brannbelastning og stiller store krav til konstruksjonen.

AS Rockwool har branntestet og dokumentert mange ulike typer av skillevegger. Bæreevnen er i tillegg dimensjonert og kontrollert for alle bærende vegger av tre i henhold til NS 3470-2.

Rockwool steinulls gode brannbeskyttende egenskaper bidrar til flere fordeler i en vegg:

Bæreevne (R)
Rockwool steinull beskytter sidene av stenderne slik at forkulling bare skjer fra kortsiden, og reduksjon av bæreevnen skjer derfor sakte. Det kan være aktuelt å kubbe mellom stenderne i halve høyden for å få kortere knekklengde og større kapasitet pr. stender.

 

1045.gif

Temperatur (I)
Rockwool steinull reduserer temperatur-gjennomgangen i skilleveggen og utsetter tidspunktet for selvantennelse og videre brannspredning til neste rom.

 

1046.gif

Tetthet (E)
Rockwool steinull beskytter kledningen på ueksponert side slik at det ikke oppstår sprekker eller huller i denne, og forlenger dermed tidspunktet for når røykgasser sprer seg videre i bygget.

 

1047.gif


Hva er en kuldebro?


En kuldebro er en del av omsluttende konstruksjon der den ellers ensartede varmemotstanden endres betydelig av en eller flere av punktene nedenfor:

  • a) hel eller delvis gjennomtrengning av den omsluttende konstruksjonen av materialer med høyere varmekonduktivitet

  • b) en endring av konstruksjonens tykkelse

  • c) en forskjell mellom innvendig og utvendig areal, som ved overganger mellom vegg/gulv/tak

 

For ytterligere informasjon om kuldebroer henvises til Sintefs prosjektrapport nr 25

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)