System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Åstak og torvtak

Åstak

 

Åstak forbindes gjerne med bærende takåser i rundtømmer. Det kan for eksempel også være åser av heltre som er understøttet av taksperrer av limtre eller takstoler.
I åstakkonstruksjoner med isolasjon mellom takåsene er det vanskelig å få til klemte skjøter på vindsperren i takfallets retning. Det vil også være mye arbeid å få til klemte skjøter på dampsperren der åsene har en understøttende konstruksjon. Over vindsperren monteres lekter 48x48 mm for å oppnå lufting, samt undertak og taktekking som vist under kapittelet for sperretak.

U-verdier for åstak, se tabell for sperretak 1.1

Tradisjonelle åstak med rundtømmer og torvtak kan løses på to måter, enten med lufting under torvtaket eller som kompakt torvtak.

 

 

 

  1. Vindsperre
  2. ROCKTORV® isolasjonsplate
  3. Åser
  4. Sperrer
  5. Dampsperre og himling

Torvtak på luftet skråtak

Ulike løsninger for lufting
Denne tradisjonelle metoden krever god lufting, enten mot gavl ved hjelp av krysslufting (figur A33), eller ved lufting bare i takfallets retning med rom for lufting under mønet og ventiler mot gavl (figur A34). En tredje løsning er å lufte i takfallets retning og montere luftelyrer på taket (figur A35).

 

991.gif
Figur A33
Lufting mot gavl ved hjelp av krysslufting

 

 

992.gif
Figur A34
Lufting ved hjelp av ventiler i gavl

 

 

994.gif
Figur A35
Lufting ved hjelp av luftelyrer på taket

 

Oppbygging av takkonstruksjon
For luftede tak legges først himling over takåsene og 0,2 mm plastfolie. Taksperrer legges med senteravstand 600 mm og isoleres med Rockwool Flexi A-plate helt opp. Over isolasjonen legges en vindsperre eller aller helst et diffusjonsåpent undertak. Lufting utføres som en av de tidligere viste løsningene med lekter bare nedover i takfallet eller krysslekting.

 

OBS! Varm fuktig luft kan i en kort periode om våren kondensere i luftesjiktet mot den kalde taktroen på grunn av at torven som ligger over er frosset. Det er derfor viktig at det velges en vindsperre eller et undertak som tåler kondensert vann i en periode. Samtidig er det viktig at luftingen er utført korrekt for å unngå mugg og råteskader. Dersom det legges en 50 mm Rockwool Markplate under torven vil dette problemet reduseres.

 

995.gif
1. 150 mm torv
2. 50 mm Rockwool Markplate
3. Tettesjikt og taktro
4. Krysslufting
5. Vindsperre/dampåpent undertak
6. Rockwool Flexi A-plate og sperrer
7. Dampsperre og himling

Over luftesjiktet benyttes taktro av min. 18 mm rupanel som spikres eller aller helst skrus til lektene. Festemiddelet bør forsenkes i taktroen. Som tettesjikt kan det benyttes asfalt takbelegg og knotteplast, eller takfolie som sveises sammen i skjøtene. Over dette legges 50 mm Rockwool Markplate og 150 mm torv.

Torvtak som kompakttak

En takløsning med lange tradisjoner
Torvtak fra gammelt av var i prinsippet en kompaktløsning, men kan også kalles en omvendt takløsning. Dette var  enkelt bygget opp med bærende taktro, never som tettesjikt og torv som det isolerende og tyngende sjiktet.

Tradisjon_ill.jpg


Rockwool Torvtak bygger på gamle og tradisjonsrike prinsipper.

Løsningen var enkel. Lufting i slike løsninger er unødvendig fordi det ikke finnes organiske materialer av tre, papp og lignende over tettesjiktet som ellers ville ha råtnet.

Rockwools kompakte torvtakløsning er en videreføring av gammel byggetradisjon,
men den er tilpasset dagens forskrifter og krav til komfort.

 Prinsipiell oppbygging av kompakte isolerte torvtak

Kompakte torvtak med RockTorv® isolasjonsplate bygges opp med bærende taktro av f. eks gulvbord som skrus/spikres fast til takåsene. For bygg med vegger av bindingsverk kan taktroen gå ut og danne takutstikk. For laftede bygg som setter seg bør det brukes tradisjonell løsning med raftsperrer og takbord som går langsmed yttervegg på utstikket. Tettesjiktet kan være av asfalt takbelegg og knotteplast, eller helsveiset takfolie.

Oppbygging_4ill.jpg

I takflaten brukes ROCKTORV® isolasjonsplate i ett eller to lag. Mot torvstokk og vindskier benyttes en noe mindre tykkelse slik at taket blir litt avrundet. Noe av isolasjonen (maks 1/4) kan også legges under tettesjiktet. Dette krever imidlertid at det benyttes takfolie som tettesjikt.

Torvstokken bør være av impregnert virke og festes med Rockwool Torvkrok som har riktig størrelse i forhold til torvstokken.

U-verdi (W/m2K)
Kompakt torvtak med RockTorv® isolasjonsplate

U-verdi (W/m2 K) for Rockwool Torvtak

Tykkelse mm
Rockwool MARKPLATE®

 Tykkelser med ROCKTORV® isolasjonsplate

 150mm

 200 mm
(100+100)

 250 mm
 (100+150)

 280 mm
(100+180)

0 mm

 0,23

 0,18

 0,15

 0,13

50 mm

 0,18

 0,15

 0,12

 0,11

U-verdiene er beregnet med varmemotstanden fra torvlaget, men uten snø. Snø vil i kompakte torvtak gi et gunstig bidrag til varmemotstanden, men kan ikke benyttes som en faktor i forhold til forskriftskravet.
* Rockwool MARKPLATE® benyttet under tettesjikt i en duoløsning.

Detaljer

Rafteløsning med bordtak som danner takutstikk
Figuren viser avslutningen over en bindingsverksvegg. Det er viktig å tette ved hjelp av dampsperre og tettelister samt å isolere overgangen for å unngå luftlekkasjer og varmetap. Takfolien kan sveises sammen ovenfor torvkroken. Ved bruk av takbelegg og knotteplast legges takbelegget først, deretter torvkrok og knotteplasten over torvkroken. Bak torvstokken er det viktig å legge et drenerende materiale slik at vannet lett slipper ut.

1. ROCKTORV® isolasjonsplate
2. Tettesjikt
3. Taktro
4. Drenering
5. 48x198 mm torvstokk
6. Rockwool Torvkrok
7. Evt. pyntenever
8. Tettelister
9. Dampsperre - tapes med ROCKTETT Tape
10. Rockwool FLEXI A-plate®

Rafteløsning_takutstikk.jpg

 

Avslutning med raftesperre
For laftede bygninger er det tradisjon å benytte raftesperre som felles ned i raftestokken og nederste takås. Det må tettes rundt raftesperren i raftestokken for å unngå luftlekkasjer her. Laftede
bygg vil sette seg og taktroen vil derfor gli nedover. Det bør derfor være en åpning i enden mellom liggende og stående taktro. Denne åpningen kan fylles med en myk tettelist som lar seg komprimere. Takfolien kan sveises sammen ovenfor torvkroken.Ved bruk
av takbelegg og knotteplast legges takbelegget først, deretter torvkrok og knotteplasten over torvkroken. Bak torvstokken er det viktig å legge et drenerende materiale slik at vannet lett slipper ut.

1. ROCKTORV® isolasjonsplate
2. Tettesjikt
3. Taktro
4. Drenering
5. 48x198 mm torvstokk
6. Rockwool Torvkrok
7. Evt. pyntenever
8. Fuge med elastisk tettemateriale
9. Raftesperre

Avslutning_raftesperre.jpg

Avslutning mot vindski 
Ved gavlvegg kan isolasjonstykkelsen trappes ned til min. 100 mm mot vindskiene. For å gi støtte til vindskier bør det bygges opp med lekter og trekantlekter på baksiden av vindskien.

1. Min. 100 mm ROCKTORV® isolasjonsplate
2. Takbelegg
3. Trelekt
4. Trekantlekt
5. Vindskier
6. Vannbord

Aslutning_vindski.jpg

Gjennomføring av pipe
Pipebeslaget festes på taktro og deretter brettes taktekkingen opp på beslaget.
Et nytt beslag slisses inn i pipen og skal dekke over og beskytte taktekkingen.
Det er viktig at beslagsløsningen utformes slik at den kan ta opp bevegelser, fordi taket vil bevege seg som følge av snølast.

1. Taktro
2. Pipe
3. Pipebeslag
4. Taktekking
5. Pipebeslag 2
6. ROCKTORV® isolasjonsplate

 Gjennomføring_pipe.jpg

Omlegg på mønet
Isolasjonsplatene vil alltid “sette seg” noe og må derfor ikke tilpasses med en loddrett skjøt over mønet, men utføres med omlegg.
Platene på den ene siden legges forbi mønet og skjæres mot et 15-20 mm tykt bord.

1. ROCKTORV® isolasjonsplate
2. Trebord 15-20 mm

 Omlegg_mønet.jpg

Platene på motsatt side legges forbi
den første isolasjonsplaten og skråskjæres med tilsvarende overmål.

1. ROCKTORV® isolasjonsplate

 Omlegg_mønet_2.jpg

Prosjektering

1000.gif
Takkonstruksjonen må i hvert enkelt tilfelle dimensjoneres etter den aktuelle belastningen. Egenlasten til torvtak er beregnet til 2,5 kN/m2 skrå flate.
Byggforskseriens Byggdetaljer 525.814 og 525.824 viser dimensjonering av henholdsvis taksperrer og takåser, inkludert åser av rundtømmer.
Taktro av bord kan dimensjoneres etter tabellen nedenfor. Det forutsettes at bordene spenner kontinuerlig over minst to felt.
Takutstikk for taktro av bord uten separat understøttelse kan dimensjoneres som vist i den nederste tabellen.
 

Dimensjonering av tykkelse på taktro Maks spennvidde (m) mellom takåsene avhengig av snølast og tykkelse på taktro

Snølast på mark
kN/m2

 Bordtykkelse i mm

 21

 24

 28

 34

45

58

 70

 2,0  1,0   1,1   1,3  1,6  2,2 2,8  3,4
 4,0 0,9 1,0  1,2  1,5 2,0 2,6  3,1
 6,0 0,8 1,0  1,1  1,4 1,8 2,4  2,9
 8,0 0,8  0,9  1,1  1,3 1,7 2,3  2,7

• Nedbøyningskrav L/200
• Egenlast beregnet for takvinkel 30°
• Formfakta for snølast = 0,8
• Lastfaktor 1,5 for snølast og 1,2 for egenlast

Dimensjonering av utstikkende taktro uten raftesperrer

Maks takutstikk (m) avhengig av snølast og tykkelse på taktro

Snølast på mark
kN/m2

 Bordtykkelse i mm

 21

 24

 28

 34

45

 2,0 0,8 0,9  1,0 1,0  1,0
 4,0 0,3 0,4  0,6 0,8 1,0
 6,0      0,3  0,5  0,7
 8,0        0,3  0,4

• Egenlast beregnet for takvinkel 30°
• Formfakta for snølast = 0,8
• Lastfaktor 1,5 for snølast og 1,2 for egenlast

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)