System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lover, forskrifter og standarder

Alle veiledninger, anbefalinger og tabeller i denne håndboken er basert på gjeldende lover, forskrifter og standarder som gjelder for den aktuelle installasjon og anvendelse.

Regelgrunnlaget

I Plan- og bygningslovens § 29-6, vedtatt 8.5.2009, er det fastsatt at tekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, miljø, sikkerhet og energiøkonomi blir oppfylt. Dette er i TEK 10 og VTEK 10 fulgt opp med tilsvarende krav for vannforsyning, varme- og ventilasjonsanlegg. Plan- og bygningsloven stiller også overordnede krav til brannsikkerhet. Disse er også fulgt opp med mer konkrete krav i teknisk forskrift og veiledningen til denne.

Krav til energitap

I TEK 10 § 14-5, 2. ledd er det satt krav om at rør, utstyr og kanaler knyttet til en bygnings varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig energitap. I veiledningen er det spesifisert at energiøkonomisk isoleringstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer.

Frostsikring

Det er i TEK 10 stilt krav om at innvendige vann- og avløpsinstallasjoner skal sikres mot frost. Dette kan oppnås ved å isolere ledningene.

Brann

Veiledningen til forskriften stiller krav til brannegenskaper for rør- og kanalisolasjon. Isolasjon med minimum klasse A2-s1,d0 kan brukes uten restriksjoner. Isolasjon med dårligere brannklasse kan også benyttes, men da gjelder begrensninger for bruken. Det er også krav om at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal også være prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid.

Dokumentasjon av produkter (CE-merking)

Med bakgrunn i ny Byggevareforordning som gjelder i EØS-området, kreves det fra 1.1.2014 at produkter til byggverk skal CE-merkes når det finnes en harmonisert produktstandard for produktet. For alle typer teknisk isolasjon finnes det en slik harmonisert standard og det er derfor obligatorisk å CE-merke isolasjon som benyttes i norske bygg. I tillegg kreves at produsent/leverandør fremlegger en ytelseserklæring (DOP) som angir verdier for egenskapene som er deklarert i CE-merkingen, og samtidig bekrefter at de produkter som leveres er i overensstemmelse med det som er angitt i CE-merkingen.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)