System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

NS-EN 12828

TEK 10 henviser til NS-EN 12828 for dimensjonering av termisk isolasjon for tekniske installasjoner. Standarden ble revidert i 2012, men det ble ikke gjort noen endringer i kravene til isolasjon.

Standarden gjelder i utgangspunktet vannbaserte varmesystemer og inneholder en del som omhandler dimensjonering av isolasjon. Veiledningen til TEK 10 angir at termisk isolasjon for alle typer tekniske installasjoner kan dimensjoneres etter denne standarden. Den danske standard «DS 452 Termisk isolering av tekniske installasjoner » som gjelder for alle typer anlegg, ble revidert i 2013 og har nå de samme dimensjoneringsregler som NS-EN 12828.


Oppheng og varmebroer

Oppheng-og-varmebroerI følge NS-EN 12828 skal beregningene utføres i overensstemmelse med reglene i den europeiske standarden NS-EN ISO 12241:2008.

Den angir at det også skal tas hensyn til varmetap gjennom klamring og oppheng. Hvor varmebroer som klamring, oppheng, avstandsjern og andre metalldeler gjennombryter isolasjonen (A), skal det derav følgende varmetap medregnes i U-verdien.

I følge standarden beregnes 15 % ekstra for dette varmetapet. Om klamringen er utenpå isolasjonen (B), blir det ikke noe ekstra varmetap som skal innkalkuleres.

Les mer om oppheng og isolasjonsklasser her


Isolasjonsklasser

NS-EN 12828:2012 angir regler for maksimale varmetap. Kravene gis i seks isolasjonsklasser avhengig av driftstid og differanse mellom drifts- og omgivelsestemperatur.

Det kan også regnes med en spillfaktor, slik at man tar hensyn til at varmetapet fra isolerte rør gjennom oppvarmede rom bidrar til oppvarmingen av disse. Man skal da være oppmerksom på at reduksjon av isolasjonstykkelsen på dette grunnlaget kan føre til at man ikke har full kontroll over varmeavgivelsen i alle deler av anlegget. Konsekvensen kan da være for høy temperatur i noen områder.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke klasser som normalt vil gjelde for ulike typer anlegg og deler. Aktuell klasse kan finnes ut fra diagrammet eller tabellen her. Avhengig av installasjonstype og del, velges så det aktuelle produktet.

Beregningsprogrammet ROCKTEC kan også benyttes til dimensjoneringen. Ut i fra de gitte forutsetninger kan programmet beregne både isolasjonsklasse og nødvendig tykkelse.

Isolasjonsklasser

Varmeanlegg  
Fordelingsledninger og utstyr i oppvarmede rom Klasse 3
Fordelingsledninger og utstyr i uoppvarmede rom Klasse 4
Varmt tappevann  
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i oppvarmede rom Klasse 4
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i uoppvarmede rom Klasse 5
Ventilasjonsanlegg  
Tilluftkanaler i oppvarmede rom Klasse 1
Tilluftkanaler i uoppvarmede rom Klasse 3


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)