System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Yttervegger generelt

Konstruksjonsprinsipp for yttervegg

Yttervegger skal fungere som klimaskjermer mot vær og vind, lyd og brann for å oppnå ønsket innemiljø og sikkerhet. Veggkonstruksjoner utføres oftest som rene bindingsverkvegger eller vegger med murblokker, teglforblendete konstruksjoner eller en kombinasjon av disse.

Prinsipiell oppbygging av yttervegger foruten bærekonstruksjon, består av kledning, luftespalte, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning.


Isolasjonsmateriale til ytterveggkonstruksjoner

Til ytterveggkonstruksjoner finnes det mange spesialtilpassede isolasjonsprodukter, som f.eks. FLEXI A-PLATE, ROCKVEGG 33, I-Plate A, Stålstenderplate, Murplate og Hardrock Fasadeplate, alt etter hvilken løsning som er valgt.

FLEXI A-platene har en fleksibel, merket langside som sikrer god utfylling mellom stendere ved senteravstander på 600 mm, enten det benyttes 36 eller 48 mm trevirke. Isolasjonen skal ligge godt inntil innvendig side og fylle hele hulrommet slik at det ikke oppstår luftsirkulasjon.

Gjennomgående stendere vil virke som kuldebroer. Det er derfor viktig å benytte krysslegging eller løsninger uten treverk som for eksempel ROCKVEGG.

Vegger med dårlige isolerende egenskaper som for eksempel betong og stål, bør isoleres på utsiden. På denne måten unngås kuldebroer ved etasjeskiller og skillevegger, og det vil også være mindre risiko for kondensering inne i veggen.

 

Isolasjonsmateriale til yttervegger

Gjennomgående stendere vil virke som kuldebroer på konstruksjoner med yttervegg

Utvendig kledning

 

Kledningen skal beskytte resten av konstruksjonen mot vær og vind. Den hardeste påkjenningen vil være slagregn, dvs. en kombinasjon av vind og regn. Vanligvis er det en luftspalte bak kledningen, før man kommer inn på vindtettingen og det skal normalt bygges etter prinsippet med totrinns tetting. Luftspalten har flere funksjoner:

 • virker trykkutjevnende ved vindpåvirkning

 • forhindrer regngjennomslag i å trenge videre inn i veggen

 • ventilerer bort vanndamp som kan diffundere ut fra innsiden av konstruksjonen

 

1004.gif
1. Regnskjerm
2. Luftespalte
3. Vindtett sjikt
4. Isolasjon
5. Dampsperre
6. Innvendig kledning

Vindsperre (vegg)

Vindsperrer finnes i ulike typer som plater av gips og asfaltimpregnert trefiber, som myke vindsperrer av papp eller etasjehøye vindsperrer av uorganiske materialer.

Vindsperren har som funksjon både å hindre anblåsing av isolasjonen langs luftespalten, samt tette konstruksjonen mot gjennomgående luftlekkasjer. Det er derfor viktig at vindsperrer utføres med færrest mulig skjøter og at disse klemmes mekanisk. Myke vindsperrer i etasjehøye bredder er enkel i bruk og gir få skjøter.

Anbefalte grenseverdier for vanndampmotstanden til vindsperrer er satt til Zp ≤ 2,5.109 m2sPa/kg. Eller angitt som ekvivalent luftlagtykkelse sd ≤ 0,5 m. Luftettheten for vindsperrematerialet bør være ≤ 0,03 m3/(m2hPa).

Det er også viktig at vindsperren kan stå imot vær og vind, og ikke mugne eller råtne.

Dampsperre

 

I likhet med vindsperren er den viktigste funksjonen til dampsperren (for eksempel 0,15 PE-folie) å gjøre konstruksjonen lufttett for å hindre varmetap. Den stopper også fuktig inneluft fra å strømme ut og fukte opp konstruksjonen. Prinsippet er at veggen skal bygges opp med størst dampmotstand på den varme siden (mot oppvarmet rom), og avtakende utover i konstruksjonen.

Dampsperren skal legges kontinuerlig på veggen og overlappes med dampsperren i yttertaket med klemte skjøter. Vegger med stålkassetter, betong eller mur som er pusset er normalt så luft- og damptette at dampsperre er unødvendig.

Dampsperren bør ha en vanndampmotstand på minst 50.109 m2sPa/kg, eller en ekvivalent luftlagtykkelse, sd-verdi på minst 10 m

Inntrukket dampsperre og el-rør
Inntrukket dampsperre og el-rør
1. El-rør
2. Dampsperre

I uoppvarmede og tidvis oppvarmede bygninger som hytter, uthus og lignende, kan dampsperren i veggen erstattes med et vindtett lag inn mot rommene. Det innvendige lufttette laget bør normalt ha en dampmotstand som er minst ti ganger større enn samlet dampmotstand på kald side. Det er viktig at bygget ikke oppvarmes før dampsperren er montert.

Innbygging av installasjoner
Ved innbygging av skjult elektrisk anlegg kan dampsperren med fordel monteres inn i veggen. Ved denne plasseringen er det plass til elektriske trekkrør uten at disse vil perforere dampsperren. Utettheter i dampsperren medfører konveksjon, som transporterer fukt ut i konstruksjonen.

For yttervegger bør maks 1/3 av isolasjonen ligge på innsiden av dampsperren. Ved 50 mm innlekting med isolasjon, betyr det min. 150 mm isolasjon på utsiden av dampsperren. Generelt bør man unngå at tykke møbler og klesskap settes mot yttervegg da disse vil ha en isolerende effekt.

Innvendig kledning

Kledning av plater kan bidra til en lufttett konstruksjon, dersom skjøtene monteres tette. Innvendig kledning skal oppfylle de kledningskrav og materialkrav som gjelder for å hindre antennelse og utvikling av brann.

Brann

AS ROCKWOOL har testet og dokumentert både bærende og ikke bærende ytterveggskonstruksjoner. Bæreevnen er i tillegg dimensjonert og kontrollert for alle bærende vegger av tre etter NS 3470-2.

ROCKWOOL har gode brannbeskyttende egenskaper der bidrar til flere fordeler i en ytterveggskonstruksjon:

Bæreevne (R)
ROCKWOOL steinull beskytter sidene av stenderne slik at forkulling bare skjer fra kortsiden, og reduksjon av bæreevnen skjer derfor sakte.

Temperatur (I)
ROCKWOOL steinull reduserer temperaturgjennomgangen i veggen og utsetter tidspunktet for antennelse og videre brannspredning.

Tetthet (E)
ROCKWOOL steinull beskytter bakenforliggende kledning slik at det ikke oppstår sprekker eller huller i denne, og forlenger dermed tidspunktet for når røykgasser sprer seg videre.

 

Dokumenterte brannløsninger

B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. Vindsperre

 3. 48x98 mm trestender 

 4. 100 mm Rockwool Flexi A-plate 

 5. Plastfolie 

 6. Innvendig kledning med ett lag 12 mm sponplate/15 mm trepanel

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.40

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18  C 24 C 30
m/spon 11,0

 13,7

15,2
m/trepanel  13,1 16,3 18,0

 

1007.gif

B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. Vindsperre 

 3. 48x148 mm trestender 

 4. 150 mm Rockwool Flexi A-plate 

 5. Plastfolie 

 6. Innvendig kledning med ett lag12 mm sponplate/15 mm trepanel

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.41

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18  C 24 C 30

m/spon

50.8 63,3

72,4

 

1008.gif

B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning

 2. 9 mm gipsplate GU 

 3. 36x148 mm trestender

 4. 150 mm Rockwool Flexi A-plate 

 5. Plastfolie 

 6. Innvendig kledning med ett lag13 mm gipsplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.42

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18  C 24 C 30

50,6

62,9 72,9

 

1009.gif

B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. 9 mm gipsplate GU 

 3. 48x148 mm trestender 

 4. 150 mm Rockwool Flexi A-plate 

 5. Plastfolie 

 6. Innvendig kledning med ett lag 13 mm gipsplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.43

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18  C 24 C 30

69,7

 86,7 100,7

 

1010.gif

B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. Vindsperre 47 mm RockVegg 

 3. 48x98 / 123 mm trestenderverk 

 4. 100 / 125 mm Rockwool Flexi A-plate

 5. Plastfolie

 6. Ett lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.05

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18  C 24 C 30
48x98 mm 20,5   25,6  28,5
48x123 mm

41,7

52,0   59,0

 

1011.gif

B60 (REI 60) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. 9 mm Norgips GU/Gyproc GU 

 3. Min. 150 mm Rockwool Flexi A-plate 

 4. 36x148 mm trestenderverk 

 5. Plastfolie 

 6. Innvendig kledning med ett lag 15 mm Norgips Brannplate/ Gyproc Protect F

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.94

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18 C 24 C 30
48x98 mm 6,7 8,4 9,2

 

1012.gif

B60 (REI 60) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning 

 2. 12 mm asfaltimpregnert trefiberplate/6 mm Gyproc Villa Vindtett/Norgips Villa Vindtett 

 3. Bindingsverk 48x148 mm 

 4. Min. 150 mm Rockwool Flexi A-plate 

 5. Plastfolie 

 6. K2-kledning / 13 mm gipsplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.08

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
(Gjelder med gipsplate innvendig og utvendig)

Trekvalitet

C 18

C 24 C 30
10,9 13,6 15,0

 

1013.gif

B60 (REI 60) Bærende og skillende yttervegg med trestendere

 1. Utlektet kledning

 2. Vindsperre

 3. 47 mm RockVegg

 4. 48x148 mm trestenderverk

 5. 150 mm Rockwool Flexi A-plate

 6. Plastfolie og ett lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.09

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24 C 30
10,9 13,6 15,0

 

1014.gif

B60 (REI 60) Bærende yttervegg av trestendere, etterisolert ved innblåsing

 1. Eldre bindingsverksvegg med 4x4 stendere og 2 lag 21 mm trepanel innvendig og utvendig

 2. Etterisolering med Rockwool Blåseull (utføres av autorisert blåseentreprenør)

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.07

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18 C 24 C 30

20,9

26,0 28,7

 

 

1015.gif

Luftlydisolasjon for noen typer av yttervegger

Laboratoriemålte verdier for veid lydreduksjonstall Rw og omgjøringstall for spektrum Ctr. Den endelige lydreduksjonen for veggkonstruksjonen vil være avhengig av type vinduer og ventiler.

Type yttervegg Rw Rw+ Ctr
Bindingsverksvegg med trestendere

- Luftet kledning, myk vindsperre, 150 mm RW Flexi A-plate, 13 mm gips

43 dB 37 dB
- Luftet kledning, myk vindsperre, 150 mm RW Flexi A-plate, 2x13 mm gips 47 dB 39 dB
- Luftet kledning, 2x9 mm GU gips, 150 mm RW Flexi A-plate, 2x13 mm gips 46 dB 42 dB
Bindingsverksvegg med utforing
- Luftet kledning, myk vindsperre, 50+150 mm RW Flexi A-plate, 13 mm gips 48 dB 41 dB
- Luftet kledning, myk vindsperre, 150+150 mm RW Flexi A-plate, 13 mm gips 50 dB 43 dB
Bindingsverksvegger med I-profiler
- Luftet kledning, myk vindsperre, 170 mm RW I-plate, 13 mm gips 45 dB 38 dB
- Luftet kledning, myk vindsperre, 240 mm RW I-plate, 13 mm gips 47 dB 40 dB
- Luftet kledning, myk vindsperre, 240 mm RW I-plate, 2x13 mm gips 48 dB 40 dB
- Luftet kledning, myk vindsperre, 300 mm RW I-plate, 13 mm gips 50 dB 43 dB
- Luftet kledning, 9 mm GU, 200 mm RW I-plate, 2x13 mm gips 50 dB 45 dB
Murte vegger med teglsteiner
- Pusset skallmurvegg med 108 mm hulltegl, 100 mm RW Murplate 69 dB 54 dB
- Pusset 108 mm hulltegl, frittstående trestender med 50 mm 60 dB 51 dB
Murte vegger med lettklinkerblokker og påforingsvegg
- Pusset 100 mm lettklinkerblokk, frittstående trestender med 100 mm
RW Flexi A-plate, 12 mm sponplate
60 dB 52 dB
- Pusset 150 mm lettklinkerblokk, frittstående trestender med 50 mm
RW Flexi A-plate, 12 mm sponplate
61 dB 54 dB

 

Hva er en kuldebro?

En kuldebro er en del av omsluttende konstruksjon der den ellers ensartede varmemotstanden endres betydelig av en eller flere av punktene nedenfor:

 • a) hel eller delvis gjennomtrengning av den omsluttende konstruksjonen av materialer med høyere varmekonduktivitet

 • b) en endring av konstruksjonens tykkelse

 • c) en forskjell mellom innvendig og utvendig areal, som ved overganger mellom vegg/gulv/tak

For ytterligere informasjon om kuldebroer henvises til Sintefs prosjektrapport nr 25PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)